[WordPress] การอัพเดทด้วยตนเอง (Manual Update)

WordPress หากกด Update จากหน้าเว็บไม่ได้ มีอีกทางการ update แบบ manual ให้ทำการโหลดไฟล์จาก https://wordpress.org และทำการแตกไฟล์ออกมาและทำการ Upload ไฟล์ตามรูป (ไม่ต้อง Upload ไฟล์ที่ใช้ลูกศรชี้ไว้ )

เมื่อทำการ Upload ไฟล์เสร็จแล้ว ให้ทำการ login เข้าเว็บไซต์และทำการ Update Database เป็นอันเสร็จสิ้น