วิธีแก้ mysql-bin.000xx ทำพื้นที่เก็บเต็ม และแก้ Slave error relay log ไม่ Replicate

Database จะสร้างไฟล์ mysql-bin.000xxx เป็น log เก็บข้อมูลการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่เต็ม 100% ได้  ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่ง ที่เครื่อง Master

> mysql -u root -p

> flush logs; เพื่อให้ mysql สร้าง log สุดท้ายขึ้นมา

> show master status; เพื่อดู mysql-bin.000xxx ล่าสุด

> purge binary logs to ‘mysql-bin.000xx’; ชื่อไฟล์ล่าสุด

เมื่อทำการ flush ที่เครือง master เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช็คที่เครื่อง Slave หาก Error LOG Replicate ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่งที่เครื่อง Slave

> mysql -u root -p

> show slave status\G;  ตรวจสอบ Error Log Relay

> stop slave; ทำการปิดระบบ replicate ข้อมูล

> reset slave; รีเซ็ตการดึง mysql-bin.000xxx จาก master ใหม่

> change master to master_log_file=’mysql-bin.00xxx’, master_log_pos=;  นำ master_log_file และ master_log_pos ล่าุสดจากเครื่อง master มาใส่

> start slave; เพื่อทำการเปิดระบบ replicate ข้อมูล

Fix Success